TRA S9V2B040U3PSBB 40,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9V2B060U3PSBB 60,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9V2B080U4PSBB 80,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9V2C100U4PSBB 100,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9V2D120U5PSBB 120,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9X1B060U4PSBA 60,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE SINGLE STAGE
TRA S9X1B080U4PSBA 80,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE SINGLE STAGE
TRA S9X1C100U5PSBA 100,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE SINGLE STAGE
TRA S9X2B040U3PSBA 40,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9X2B060U4PSBA 60,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9X2B080U4PSBA 80,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE
TRA S9X2C100U5PSBA 100,000 BTU UPFLOW NAT GAS READY TRANE FURNACE TWO STAGE